Trygg i Sel-modellen

Skole - Forebygging

Systematisk arbeid

Lovgrunnlag - Opplæringslova § 9a-3:

«Skolen skal arbeide kontinuerleg og systematisk for å fremje helsa, miljøet og tryggleiken til elevane, slik at krava i eller i medhald av kapitlet blir oppfylte. Rektor har ansvaret for at dette blir gjort.»

Tiltak for et trygt klasse- og skolemiljø

 • God og planlagt skolestart hver høst.
 • God klasseledelse. Fokus på inkludering, trygghet, trivsel, positive relasjoner mellom lærer og elev og mellom elevene. Skape en positiv kultur for læring i klassen.
 • Ordensreglement.
 • Klasseregler. Alle klasser lager trivsels-/klasseregler med bakgrunn i ordensregler og klassemøte.
 • Timeplanfestet arbeid med utvikling av elevenes sosiale kompetanse gjennom bruk av «Link til livet».
 • Godt samarbeid mellom hjem og skole.
 • Læringsmiljø skal være fast tema i
  • personalmøter
  • teammøter
  • klassemøter
  • elevsamtaler
  • foreldremøter
  • utviklingssamtaler
  • møter i FAU og SU
 • Forsvarlig voksendekning der elevene oppholder seg inne og ute.
 • Observere og kartlegge elevenes trivsel og det sosiale samspillet mellom elevene i klassen/på trinn slik at skolen til enhver tid har oversikt over dette.

Rutiner ved overganger fra barnehage til skole

Overgang barnehage - skole

 • Innskriving på skolen i november/desember.
 • Foreldremøte i forbindelse med innskriving.
 • To førskoledager i mai/juni.
 • Fadderordning

Overgang 4.-5. trinn. For Otta barneskole.

 • Felles aktivitetsdag/bli-kjent-dag for 4., 5. og 6. klasse våren før overgang.
 • 4. trinn bruker avd. Sentrum til undervisning/aktiviteter våren før overgang.

Overgang 7. trinn - ungdomsskolen

  Overgangsmøter mellom kontaktlærere på barneskolen og kontaktlærere på ungdomsskolen. Felles aktivitetsdag/bli-kjent-dag for 4., 5. og 6. klasse våren før overgang.
 • Ungdom med MOT besøker 7. trinn.

Fellesaktiviteter

Aktiviteter og undervisningsopplegg i aldersblandede grupper/grupper på tvers av klasser med det formål å gjøre elevene trygge på hverandre, f.eks. sangsamlinger, aktivitetsdager, ulike prosjekt (kunst, kultur, les i Sel, matematikkuke), skolelunsj. Skolen har årshjul med rutiner for forebyggende arbeid og internkontroll for arbeidet med skolemiljøet.

Klasseråd og elevrådsarbeid

Skolen har satt av tid til elevrådslærer for elevrådsarbeid på trinn 5.- 10.kl.

Skolen har satt av tid til arbeid med livsmestring

 • Skolene kaller det Livets time
 • Innhold: skole – og klassemiljøarbeid, relasjonskompetanse, fellesskap, toleranse, likeverd, skole, kulturforståelse.

PROGRAM

Sel kommune på FacebookSel kommune | Hjemmesiden til Sel kommunewww.sel.kommune.no
(Basert på Fjell kommune sin Trygg i Fjell-modellen v1.2)