Trygg i Sel-modellen

Barnehage - Forebygging

Lovgrunnlag – Barnehageloven/rammeplan

Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. Barnehagen skal bygge på grunnleggende verdier i kristen og humanistisk arv og tradisjon, slik som respekt for menneskeverdet og naturen, på åndsfrihet, nestekjærlighet, tilgivelse, likeverd og solidaritet, verdier som kommer til uttrykk i ulike religioner og livssyn og som er forankret i menneskerettighetene.

Barnehagen skal møte barna med tillit og respekt, og anerkjenne barndommens egenverdi. Den skal bidra til trivsel og glede i lek og læring, og være et utfordrende og trygt sted for fellesskap og vennskap. Barnehagen skal fremme demokrati og likestilling og motarbeide alle former for diskriminering.

Barnehagen skal arbeide kontinuerlig med å støtte og fremme de sosiale ferdigheter til det enkelte barnet og barnegruppa. Personalet er rollemodeller og bidra gjennom egen væremåte til at barn lærer sosiale ferdigheter. Et aktivt og tydelig personale er nødvendig for å skape et varmt og inkluderende sosialt miljø. Gode relasjonar er et grunnlag for å utvikle sosial kompetanse


Verdier i Sel er SELvsagt

Samhandling

Entusiasme

Likeverd


Satsingsområdene i Selbarnehagene

Satsingsområdene i Selbarnehagen


Tiltak på barnehagenivå:

  • Alle barnehager har implementert Kvello-modellen

Kompetanseheving

Alle de voksne får en tredelt kompetanseheving hvor tema er:

  • Relasjonskompetansekurs for alle ansatte
  • Terje Melaas kurs om Lek
  • Aksjonsforsking innenfor LEK i alle barnehager
  • Inkluderende barnehage- og skolemiljø kompetanseheving gjennom Udir
  • Regional ordning for kompetanseutvikling i barnehagen – Rekomp

Tiltak på avdeling/base:

  • Barnesamtaler(PDF): Barn får anledning til å uttale seg om trivsel, vennskap og utfordringer. Disse samtalene skal en ha minst 1 gang i året som et forbyggende virkemiddel.
  • Observasjon
  • Foreldremøter
Sel kommune på FacebookSel kommune | Hjemmesiden til Sel kommunewww.sel.kommune.no
(Basert på Fjell kommune sin Trygg i Fjell-modellen v1.2)