Trygg i Sel-modellen

Skole - Etterarbeid

Lovgrunnlag - Opplæringslova § 9a-1:

"Alle elevar i grunnskular og vidaregåande skular har rett til eit godt fysisk og psykososialt miljø som fremjar helse, trivsel og læring."


Oppfølging

Skolen skal jevnlig kontrollere at de planlagte tiltakene er gjennomført. Rektor har ansvar for dette.


Elevsamtaler

Skolene har årshjul for underveisvurdering. I henhold til forskrift til opplæringsloven § 3 – 11 har alle elever rett til en forberedt samtale med kontaktlærer minimum en gang pr. halvår. Elevene på skolene får tilbud om elevsamtale med kontaktlærer minimum to ganger hver termin. Skolemiljø og trivsel skal alltid være tema i disse samtalene.

Ut over de samtalene som er nedfelt i årshjulet, kan eleven ha samtale med kontaktlærer ved behov.


Foreldreskole, foreldremøter og utviklingssamtaler

Skolen har årshjul for hjem-skole samarbeid. For foreldre med barn på 1. trinn inviterer skolen til foreldreskole og oppstartssamtale rett etter skolestart, og til ett foreldremøte på våren. For de øvrige trinnene inviterer skolen til foreldremøte høst og vår. Skolen inviterer alle foreldre til utviklingssamtaler i før eller etter 1.termin og før eller etter 2. Skolemiljø skal være tema på foreldreskole, foreldremøter og utviklingssamtaler.


Systematisk arbeid for et bedre læringsmiljø:

  • Her blir det arbeidet i tråd med "Trygg i Sel - forebygging i skolen".
Sel kommune på FacebookSel kommune | Hjemmesiden til Sel kommunewww.sel.kommune.no
(Basert på Fjell kommune sin Trygg i Fjell-modellen v1.2)