Trygg i Sel-modellen

Skole - Avdekking

VARSLE OG UNDERSØKE

LOVGRUNNLAGET-OPPLÆRINGSLOVA §9A-4

«Alle som arbeider på skolen, skal varsle rektor dersom dei får mistanke om eller kjennskap til at ein elev ikkje har eit trygt og godt skolemiljø. Rektor skal varsle skoleeigaren i alvorlege tilfelle». «Ved mistanke om eller kjennskap til at ein elev ikkje har eit trygt og godt skolemiljø, skal skolen snarast undersøkje saka».

Skjerpet aktivitetsplikt

Dersom en ansatt eller andre får mistanke om eller kjennskap til at en medarbeider krenker en elev, gjelder skjerpet aktivitetsplikt, jf. opplæringsloven § 9A-5. I slike tilfeller skal vedkommende varsle rektor straks.

Det er rektor sitt ansvar å ivareta eleven som involvert i saken. Rektor skal handtere saken etter kommunen sin rutine for personalsaker. Rektor skal varsle skoleeier.

Når skolen mottar melding om krenkende atferd

Når skolen mottar varsel om at en elev ikke har et trygt og godt skolemiljø kan skolen be om at denne gjøres skriftlig. Skolen kan bistå med å utforme meldingen.

Et slikt varsel utløser skolens aktivitetsplikt. Skolen skal undersøke saken, iverksette tiltak og utarbeide en aktivitetsplan.

Bistand fra skolens samrabeidspartnere

Skolen kan søke råd og bistand fra andre hjelpeinstanser, f.eks. helsestasjon, barneverntjenesten og PPT.

Melding fra elever

Elevene skal oppfordres til å melde fra til skolen om forhold som gjelder elevenes læringsmiljø. Skolen ønsker å skape en kultur der elevene skal oppleve at det er trygt å melde fra om forhold knyttet til skolemiljøet, og at de blir tatt på alvor. Meldingene skal behandles etter faste rutiner. Dersom elever melder fra om tilfeller av krenkende atferd fra en lærer, skal skolens ledelse straks undersøke og hente inn fakta i saken. Blir forholdet bekreftet, skal saken behandles som en personalsak etter gjeldende regelverk.


Melding fra foreldre

Foreldre oppfordres til å melde fra dersom de får kjennskap til at eget barn, eller andre elever ved skolen er, eller har vært utsatt for krenkende atferd. Meldingene behandles etter faste rutiner.


Metoder for undersøkelse:

«Spekter»-undersøkelse: Ikke-anonym mobbeundersøkelse for avdekking av mobbing

Trygg i Fjell på FacebookTrygg i Fjell | Fjell kommune på FacebookFjell kommune | Heimesida til Fjell kommunewww.fjell.kommune.no
(Trygg i Fjell-modellen v1.2)