Trygg i Sel-modellen

Skole - Håndtering

LOVGRUNNLAG OPPLÆRINGSLOVA §9A-4

«Når ein elev seier at skolemiljøet ikkje er trygt og godt, skal skolen så langt det finst eigna tiltak sørgje for at eleven får eit trygt og godt skolemiljø.Det same gjeld når ei undersøking viser at ein elev ikkje har eit trygt og godt skolemiljø.

Skolen skal sørge for at involverte elever blir hørt. Hva som er best for elevene, skal være et grunnleggende hensyn i skolen sitt arbeid.

Skolen skal lage en skriftlig plan (aktivitetsplan) når det skal gjøres tiltak i ei sak. I planen skal det stå:

  1. hvilket problem tiltakene skal løse
  2. hvilket tiltak skolen har planlagt
  3. når tiltakene skal gjennomføres
  4. hvem som er ansvarlig for gjennomføringen av tiltakene
  5. når tiltakene skal evalueres
(Basert på Fjell kommune sin Trygg i Fjell-modellen v1.2)