Trygg i Sel-modellen

Skole - Håndtering

AKTIVITETSPLAN

LOVGRUNNLAG OPPLÆRINGSLOVA §9A-4

«Når ein elev seier at skolemiljøet ikkje er trygt og godt, skal skolen så langt det finst eigna tiltak sørgje for at eleven får eit trygt og godt skolemiljø.Det same gjeld når ei undersøking viser at ein elev ikkje har eit trygt og godt skolemiljø.

Skolen skal sørge for at involverte elever blir hørt. Hva som er best for elevene, skal være et grunnleggende hensyn i skolen sitt arbeid.

Skolen skal lage en skriftlig plan (aktivitetsplan) når det skal gjøres tiltak i ei sak. I planen skal det stå:

 1. hvilket problem tiltakene skal løse
 2. hvilket tiltak skolen har planlagt
 3. når tiltakene skal gjennomføres
 4. hvem som er ansvarlig for gjennomføringen av tiltakene
 5. når tiltakene skal evalueres»

Aktivitetsplan blir laget til det beste for elevene, involverte elever skal bli hørt:

 1. Hva er problemet som utkrystalliserte seg etter undersøkelsen?
 2. Egnede tiltak som skal løse problemet. Når, ansvarlig for gjennomføring av tiltak, tid for evaluering
 3. Endring/nye tiltak eller problem løst?
 4. Oppfølging tiltak? (Rettet mot senskade)
 5. Oppsummering av samtalene med elever og foreldre
 6. Oppsummering av skolen sin vurdering i saken

Sanksjoner/oppfølging

Tiltak etter ordensreglementet ved skolene:

 • Friminutt med ekstra tilsyn.
 • Time-out fra gruppa eller klassen.
 • Melding hjem/kontakt med foresatte.
 • Bytte gruppe, klasse eller skole, midlertidig eller permanent.

Tiltak som hindrer uønskede treff på skolevegen

 • Følge av voksne.
 • Omorganisere skyss.

Bortvisning

 • Opplæringslovens §2-10.
 • Skolens ordensreglement punkt 3.8.
Sel kommune på FacebookSel kommune | Hjemmesiden til Sel kommunewww.sel.kommune.no
(Basert på Fjell kommune sin Trygg i Fjell-modellen v1.2)