Trygg i Sel-modellen

Barnehage - Etterarbeid

Lovgrunnlag – Barnehagelova m/rammeplan § 1 Formål

Foreldrene og barnehagepersonalet har et felles ansvar for trivselen og utviklingen til barna.

Etterarbeid og brukermedverkning mobbeutsatt:

 • Jevnlige samtaler mellom pedagogisk leder, styrer og foresatte. Samtalene skal være hyppige i starten.
 • Fokus i samtalene er barnehagehverdagen, mestring og vansker
 • Tilbud om samtale med ressursteamet.
 • Fokus på lekeferdigheter
 • Fokus på sosial og emosjonell kompetanse.
 • Det skrives referat fra alle møter

Etterarbeid og brukarmedverkning til den som utfører mobbeadferd:

 • Jevnlige samtaler mellom pedagogisk leder, styrer og foresatte. Samtalene skal vere hyppige i starten.
 • Fokus i samtalene er tilbakemelding på positiv adferd
 • Tilbud om samtale med ressursteamet.
 • Fokus på lekeferdigheter
 • Fokus på sosial og emosjonell kompetanse.
 • Det skrives referat fra alle møter
Sel kommune på FacebookSel kommune | Hjemmesiden til Sel kommunewww.sel.kommune.no
(Basert på Fjell kommune sin Trygg i Fjell-modellen v1.2)