Trygg i Sel-modellen

Barnehage - Avdekking

Barnehageloven § 1 Formål, 3. ledd, annet punktum

Barnehagen skal bidra til trivsel og glede i lek og læring, og være et utfordrende og trygt sted for fellesskap og vennskap.

Avdekking i barnehagen:

 1. Varsling - Den som får kunnskap/mistanke om mobbing, diskriminering, vold eller rasisme varslar leledelsen ved styrer/pedagogisk leder.
 2. Undersøking - set i gang undersøking. Alle på avdelinga må bidra
  1. Innsamling av informasjon - hva vet vi allereie.
  2. Samtale med foresatte til barn som en mistenker er utsatt for krenkende ord og handlinger. Skal si noe om avdekking, og sette en tidsfrist for denne. (2-3 uker)
  3. Observasjon i barnehage (overganger, frilek, utelek og oppstart av aktiviteter)
  4. Barnesamtaler(PDF): De voksne snakker med et utvalg av barna (kanskje alle på samme alderstrinn). Viktig at en snakker med en variert gruppe av barna.
 3. Konklusjon – Pedagogisk leder/styrer konkluderer på bakgrunn av undersøkingen om barnet har blitt utsatt for krenkende ord og handlinger som mobbing, diskriminering, vold eller rasisme eller ikke.
   ”Vi vet at mobbing finnes blant mennesker i alle aldersgrupper. Det ville vært underlig om mobbing var noe som plutselig oppstod når barn begynte på skolen” (Rammeplan for barnehagen Q-0903 B:5).

Verdier

Kommuneplanen for Sel har følgende visjon:

”Sel kommune skal være en kommune der innbyggerne har gode levekår og opplever tilhørighet. Sel kommune skal være et samfunn for alle der åpenhet og toleranse står sentralt.”

Hovedmålet er at Sel kommune skal være en så attraktiv kommune at folketallet opprettholdes og på sikt økes. Innbyggerne skal oppleve at de får dekket sine behov i alle livets faser. Vi har som mål å ligge langt framme i kommune-Norge i vår tilrettelegging, service og tjenesteproduksjon. Graden av måloppnåelse skal dokumenteres gjennom ulike typer evalueringer, undersøkelser og ved bruk av offentlig statistikk.

Overordna mål for barnehagene i Sel:

Vekst og utvikling for alle i et inkluderende miljø der grunnverdiene er leik, empati og trygghet.

Sel kommune på FacebookSel kommune | Hjemmesiden til Sel kommunewww.sel.kommune.no
(Basert på Fjell kommune sin Trygg i Fjell-modellen v1.2)