Trygg i Sel-modellen

Barnehage - Avdekking

Lovgrunnlaget barnehageloven:

§41 Nulltoleranse og forebyggende arbeid

§42 Plikt til å sikre at barnehagebarna har ett trygt og godt psykososialt barnehagemiljø (aktivitetsplikt)

§43 Skjerpet aktivitetsplikt dersom en som arbeider i barnehagen krenker et barn

Aktivitetsplikten:

Aktivitetsplikten består av følgende fire delplikter:

 1. Plikt til å følge med
 2. Plikt til å melde fra
 3. Plikt til å undersøke
 4. Plikt til å sette inn tiltak

  • Barnehagen har et ansvar for å følge med på hvordan alle barna har det.
  • Alle ansatte har en plikt til å gripe inn, hvis et barn ikke har det bra.
  • Barnehagen må undersøke, og sette inn tiltak hvis et barn ikke har det bra.
  • Alle som jobber i barnehagen skal melde fra til styrer, hvis de får mistanke om et barn ikke har det trygt og godt.
  • Barnehagen må lage en skriftlig plan, hvis et barn ikke har det bra i barnehagen.
  • Barnehageeier har ansvar for at barnehagene følger reglene, og må legge til rette for at barnehagen oppfyller kravene i loven.

Når barnehagen mottar melding om krenkende atferd har vi følgende prosedyre:

Den ansatte på gruppe noterer i meldeskjema når det kommer en melding fra foresatte, barn eller at ansatt selv melder.

Pedagogisk leder har ansvar for å gå igjennom meldeskjemaene.

Saken drøftes først i personalgruppa, alvorlighetsgrad avgjør om saken blir brakt til styrer i samråd med foresatte.

Styrer etterspør jevnlig meldinger på ledermøte eller avdelingsmøte.

Styrer innkaller til møte med pedagogisk leder og foresatte der aktivitetsplan lages.

Aktivitetsplan legges på mappen til barnet.

Ved skjerpet aktivitetsplikt (§43) skal styrer meldes direkte og barnehageeier varsles.

Bistand fra barnehagens samarbeidspartnere:

Barnehagen kan søke råd og bistand fra andre hjelpeinstanser f.eks helsestasjon, barneverntjenesten og PPT, kommunens ressursteam.

Sel kommune på FacebookSel kommune | Hjemmesiden til Sel kommunewww.sel.kommune.no
(Basert på Fjell kommune sin Trygg i Fjell-modellen v1.2)