Trygg i Sel-modellen

Barnehage - Håndtering

Lovgrunnlag-Barnehagelova § 1. Formål

Barnehagen skal møte barna med tillit og respekt, og anerkjenne barndommens egenverdi. Den skal bidra til trivsel og glede i lek og læring, og være et utfordrende og trygt sted for fellesskap og vennskap. Barnehagen skal fremme demokrati og likestilling og motarbeide alle former for diskriminering.

Når det blir avdekket mobbing:

  • De voksne må være tett på.
  • Systematisk observasjon.
  • Samtale med foresatte, fortelle hva avdekking har vist.
  • Lage plan for videre arbeid i samarbeid med foresatte.
  • Lekegrupper, med fokus på leker som fremmer samarbeid og samhold.
  • Husk å sette tidsfrister og husk å følge opp.

Når det ikke blir avdekket mobbing

Samtale med foresatte:

  • De foresatte får si noe om nåværende status.
  • Barnehagen sier noe om avdekkingsprosessen og resultat av avdekkingen.
  • Samarbeidsskjema om videre arbeid.

Ressursteam i Sel kommune kan bistå i dette arbeidet.

Sel kommune på FacebookSel kommune | Hjemmesiden til Sel kommunewww.sel.kommune.no
(Basert på Fjell kommune sin Trygg i Fjell-modellen v1.2)